!!

!!
Sunday, April 10, 2016

7:41:00 AM

[Xuyên nhanh] Nhân sinh người thắng

[ 快穿 ] 人生赢家
[ khoái xuyên ] nhân sinh doanh gia 
Tác giả: Sanh Tiêu Thích Thích

Tấn Giang VIP2016-04-08 kết thúc

Văn án

Lâm Lạc đã chết, hắn sinh thời là cái thua gia.

Vì sống sót, hắn cần thiết làm người thắng.

Chú: 1. Vai chính sinh thời vì nam tính, linh hồn trạng thái vô giới tính, khả năng xuyên thành nam nhân, cũng khả năng xuyên thành nữ nhân.

2. Chủ thụ, 1VS1

Trước mắt tiến độ:

Đồng thau: Tu chân nữ chủ văn get√ đô thị văn get√ cung đấu nữ chủ văn get√ ngôn tình tổng tài văn get√ gia đình luân lý văn get√ đam mỹ văn get√ tiểu bạch ngôn tình văn get√ trọng sinh nữ chủ văn get√ hiện đại đam mỹ ngược văn get√ tương lai kinh tủng văn get√

Bạc trắng: Tu chân nam chủ văn get√ đô thị nam chủ văn get√ yêu quái luyến thư sinh get√ hiện đam vai phụ trọng sinh văn get√ nữ chủ xuyên qua trạch đấu văn get√ nam chủ xuyên qua tranh bá văn get√ đô thị dị năng văn get√ trọng sinh đam mỹ văn get√ Mari Sue nữ chủ văn get√ đô thị hải quái phân. Thân get√ tương lai tinh tế Mari Sue get√ hiện đại cố chấp cuồng get√ quỷ ốc thám hiểm get√ xuyên qua nghịch tập văn get√ cổ đại cung đấu sủng văn get√ nam chủ thi đấu thể thao văn get√ đô thị báo ân get√

Hoàng kim: Mạt thế nữ chủ văn get√ đô thị nam chủ văn get√ trò chơi dị giới nam chủ xuyên thư get√ nữ xứng nghịch tập nữ chủ văn get√ dị giới huyền huyễn văn get√ hiện đam hào môn get√ giả thuyết thế giới get√ hiện đại ngôn tình trọng sinh nữ chủ văn get√ hiện đại thần quái khủng bố văn get√ hiện đại ngôn tình get√ tương lai tinh tế thực dân get√ cổ đại tranh bá √ cổ đại tu chân văn √ hiện đại ngôn tình get√ thần quái kinh tủng văn get√ hiện đại ngôn EQ chiến get√ hiện đại nhân loại mạt thế trò chơi get√ võ hiệp thế giới get√ tương lai tinh tế dị năng get√ cổ đại trọng sinh đoạt đích get√

***************
Xem trên:
0 comments:

.